Opplæringen i klasse B

Hovedmål for opplæringen

Etter å ha gjennomført trafikkopplæringen i klasse B skal eleven ha den kompetansen som
er nødvendig for å kjøre bil på en ansvarlig måte.
Eleven skal ha de kunnskaper og ferdigheter, den selvinnsikt og risikoforståelse, som er
nødvendig for å kjøre på en måte som:

  • er trafikksikker
  • gir god samhandling
  • fører til god trafikkavvikling
  • tar hensyn til helse, miljø og andres behov
  • er i samsvar med gjeldende regelverk

Trinnvis opplæring

Opplæringen i klasse B har 4 trinn. Målene i ett trinn angir forutsetningene for å ha et godt utbytte av
undervisningen i det neste trinnet. Læringsmomentene i hvert trinn forutsettes videreført i neste trinn.
Målene for trinn 1–4 angir samlet den kompetansen som kreves for å få førerett i klasse B.

Trinn 1

I trinn 1 er målene hovedsakelig rettet mot elevens risikoforståelse og trafikksystemet. Opplæringen
består av trafikalt grunnkurs. Kurset er felles for alle de lette klassene. Det skal bidra til at eleven får en
grunnleggende forståelse for hva førerrollen og førerdyktighet innebærer. Kurset omfatter bl.a. førstehjelp
og å være trafikant i mørket.

Trinn 2

I trinn 2 skal eleven lære å mestre bilen rent kjøreteknisk, uten å måtte rette oppmerksomheten mot
andre trafikanter. God kjøreteknisk ferdighet er nødvendig for å få utbytte av treningen i trinn 3, og vil
også innebære at kjøringen er økonomisk og mest mulig miljøvennlig. Eleven skal tilegne seg kunnskap
om kjøretøyet og bilføreransvaret i tillegg til grunnleggende kunnskap om mennesket og vegen. Det er
ikke fastsatt minste timetall for opplæringen i dette trinnet. Omfanget av undervisningen må tilpasses
elevens forutsetninger og muligheter for øvingskjøring.
Mot slutten av trinnet skal eleven gjennomføre en trinnvurdering i samsvar med § 7-5. Eleven skal, med
utgangspunkt i sine prestasjoner, ta stilling til i hvilken grad målene for trinnet er nådd og om grunnlaget
for videre opplæring er tilstrekkelig. Læreren skal gi eleven en tilråding i spørsmålet om eleven har den
kompetansen som er nødvendig for å få et godt utbytte av opplæringen i neste trinn.

Trinn 3

I trinn 3 er målene rettet mot elevens læring av trafikale ferdigheter i varierte veg- og trafikkmiljø. Kunnskap
om aktuelle bestemmelser i vegtrafikklovgivningen inngår. Ved avslutningen av trinn 3 skal eleven kjøre
selvstendig og ha et prestasjonsnivå nær kravene til å bestå førerprøven. Det er ikke fastsatt minste
timetall for opplæringen i dette trinnet. Undervisningen må tilpasses elevens erfaringsbakgrunn og
muligheter for øvingskjøring.

Mot slutten av trinnet skal eleven gjennomføre en trinnvurdering i samsvar med § 7-5. Eleven skal, med
utgangspunkt i sine prestasjoner, ta stilling til i hvilken grad målene for trinnet er nådd og om grunnlaget
for videre opplæring er tilstrekkelig. Læreren skal gi eleven en tilråding i spørsmålet om eleven har den
kompetansen som er nødvendig for å få et godt utbytte av opplæringen i neste trinn.
Sikkerhetskurs på øvingsbane er obligatorisk for alle som skal ha førerett i klasse B. Kurset skal bidra til at
eleven videreutvikler kompetanse til å unngå ulykker, bl.a. gjennom øving som ikke kan gjennomføres på
veg. Kurset gjennomføres mot slutten av trinn 3, unntaksvis i tilknytning til sikkerhetskurs på veg i trinn 4.

Trinn 4

Målene i trinn 4 er hovedsakelig rettet mot elevens risikoforståelse og selvinnsikt, slik som i trinn 1.
En viktig forutsetning er at emnene risikoforståelse, kunnskap om regler og trafikken som system
utdypes gjennom hele opplæringen, selv om disse temaene vektlegges spesielt i starten og slutten
av opplæringen.
Sikkerhetskurs på veg er obligatorisk for alle som skal ha førerett i klasse B. Kurset skal bidra til at eleven
videreutvikler kompetanse til å unngå ulykker, bl.a. gjennom selvstendig øving på veg.
Den obligatoriske opplæringen alene er vanligvis ikke nok til å nå fram til hovedmålet for opplæring til
førerkort klasse B. I tillegg må det suppleres med tilstrekkelig øving gjennom opplæring ved trafikkskole,
øvingskjøring eller begge deler.

Gjennomføring av opplæringen og læringsutbytte

Det er grunn til å tro av de fleste vil ha best utbytte av å fordele føreropplæringen over tid. Fordelt
opplæring vil gi anledning til bl.a. modning og privat øving både mellom vanlige kjøretimer og mellom
obligatoriske deler. Det vil også gi bedre anledning til å nå målet når det gjelder mørkekjøring, og til å
få erfaring fra kjøring på alle slags føre. Ikke minst vil det gjøre det lettere å unngå for stort fravær fra
arbeidsplass eller skole samtidig som en ønsker å gjennomføre føreropplæringen. Forskning tyder på at
de som har omfattende kjørerfaring, er mindre ulykkesutsatt den første tiden etter at de har fått førerkort.
Omfattende privat øving, mengdetrening, anbefales, spesielt etter gjennomføring av sikkerhetskurs
på veg.
Se også kommentarene til trinn 4 når det gjelder tidspunkt for gjennomføring av sikkerhetskurs på veg.