Sikkerhetskurs på øvingsbane

Hva inneholder kurset?

Du skal kjenne til kursets mål og organisering, bli bevisst og sette ord på egne forventninger og mål.

Forstå betydningen av å sikre personer og last i eller på bil ved å oppleve hvordan løse gjenstander påvirkes.

Tilegne deg kunnskap om hvilke krefter en person utsettes for ved bråstopp.

Tilegne deg kunnskap om og øve på å sikre barn, voksne, last og gjenstander. Videreutvikle din kompetanse til å ha kontroll over bilen ved å oppleve hvordan fart, kjøremåte, førerstøttesystem, dekk og tilgjengelig veggrep virker inn på bilens bremse- og styremuligheter. Oppleve krisesituasjoner og bli bevisst egne reaksjoner. Reflektere over dine erfaringer og opplevelser ved å dele disse med medelever og lærere. Vurdere egne sterke og svake sider som bilfører og velge ut områder med utviklings muligheter

Hva bør jeg kunne?