4.1 Sikkerhetskurs på veg

Sikkerhetskurs på veg er obligatorisk i trinn 4.

Som hovedregel skal obligatorisk sikkerhetskurs på øvingsbane være gjennomført, og målet for trinn 3 være nådd, før undervisning i trinn 4 påbegynnes.

Målene for kurset er hovedsakelig rettet mot elevens risikoforståelse og trafikksystemet, slik som i trinn 1. En viktig forutsetning er at emnene risikoforståelse, kunnskap om regler og trafikken som system utdypes gjennom hele opplæringen, selv om disse temaene vektlegges spesielt i starten og ved slutten.

Kurset har følgende deler

Del 1 Bilkjøringens risiko
Del 2 Kjøring i landevegsmiljø
Del 3 Planlegging og kjøring i variert trafikkmiljø
Del 4 Refleksjon og oppsummering

De ulike delene av sikkerhetskurs på veg må gjennomføres i fastsatt rekkefølge. Kurset omfatter i alt 13 undervisningstimer, jf. § 11-8.

Kurset begynner med 2 timer undervisning i klasserom om bilkjøringens risiko.

Andre del er 5 timer praktisk øving i landevegskjøring.

Tredje del er 4 timer undervisning i planlegging og kjøring i variert trafikkmiljø. Minst 3 timer skal være selvstendig kjøring i variert trafikkmiljø, resterende tid skal benyttes til planlegging og oppsummering.

Kurset avsluttes med 2 timer refleksjon og oppsummering i klasserom.
Praktisk øving gjennomføres med inntil 2 elever. Kjøring i variert miljø gjennomføres som hovedregel med 2 elever som arbeider sammen. Øvrig undervisning kan gjennomføres med inntil 16 elever.

Mål for sikkerhetskurs på veg

Eleven skal gjennom opplevelse og erfaring videreutvikle sin kompetanse i å opptre slik at
ulykker unngås.

Eleven skal videreutvikle evne til refleksjon, til å ta andres perspektiv og til å velge kjøremåter med lav risiko.

Eleven skal

 • ha forståelse for bilkjøringens risiko ved å
  • kjennekursets mål og organisering og sette ord på egne forventninger og mål
  • drøfte begrepet kjøredyktighet
  • kjenne til fordelingen av de alvorligste ulykkene i forhold til alder, kjønn og tidspunkt
  • drøfte årsakene til de vanligste og alvorligste ungdomsulykkene og foreslå, argumentere for og ta stilling til effektive tiltak for å motvirke disse
  • identifisere og beskrive mulige risikofaktorer i en gitt trafikksituasjon, forklare hva risikoen består i og velge ut, beskrive og argumentere for en ønsket atferd
  • drøfte hvordan de selv påvirker og påvirkes av andre og være bevisst på sin personlige kjørestil med tanke på risiko og miljø
 • videreutvikle sin kjørekompetanse i landevegsmiljø ved å
  • øve på kjøring på landeveg med varierende standard
  • identifisere og beskrive trafikkmiljøet, forutse og påpeke mulige risikomomenter og angi en hensiktsmessig kjøremåte fremover i tid
  • anvende presis kjøreteknikk og videreutvikle en miljøvennlig og økonomisk kjøremåte
  • oppleve og erfare situasjoner med særlig stor risiko ved inn- og/eller avkjøring fra større veg og vurdere og utvise hensiktsmessig atferd i slike situasjoner
  • oppleve og erfare møtesituasjoner og å bli forbikjørt, og vurdere og utvise hensiktsmessig atferd og vilje til å ivareta egen og andres sikkerhet i slike situasjoner og ved vurdering av om egen forbikjøring kan gjennomføres eller ikke f. skrive logg
 • planlegge og gjennomføre kjøring i variert trafikkmiljø ved å
  • anvende hensiktsmessige hjelpemidler for å kunne beskrive, forklare og begrunne ulike forhold en må forvente og ta hensyn til i løpet av kjøreturen
  • kjøre selvstendig over lengre strekninger i et skiftende miljø som varierer i vegstandard og mellom typisk landeveg, by- og tettstedsmiljø
  • begrunne handlingsvalg og kjøremåter
  • skrive logg
 • reflektere over sine erfaringer og opplevelser ved å
  • dele disse med medelever og lærere
  • beskrive og begrunne egne valg og kjøremåter
  • vurdere egne sterke og svake sider som bilfører og velge ut områder med utviklingsmuligheter
  • vurdere og ta stilling til ulike løsninger i en gitt problemstilling, gjøre rede for sitt syn og kunne argumentere for dette.

Undervisningen skal legge til rette for at eleven når de målene som er fastsatt i forskrifta.

Med tanke på å nå disse kan det innenfor hver av de fire delene av sikkerhetskurs på veg, arbeides med å nå flere mål samtidig, eller i annen rekkefølge, enn den som er fastsatt i forskrifta for vedkommende del.